THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 115/HĐND-KTXH
Ngày : 30-11-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Về việc thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm 2018
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5319115-HDND-KTXH.pdf