THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 109/HĐND-VP
Ngày : 13-11-2018
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : V/v khảo sát xây dựng KDC NTM kiểu mẫu
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5271109-HDND-VP.pdf