THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 1276/UBND-NV
Ngày : 09-11-2018
Người ký : Nguyễn Phi Thạnh
Trích yếu : Về việc chấn chỉnh quản lý lưu trữ hồ sơ tại cơ quan, đơn vị, địa phương
CQ phát hành : phòng nội vụ
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5256scan0068.pdf