THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 1266/UBND-VP
Ngày : 07-11-2018
Người ký : Nguyễn Phi Thạnh
Trích yếu : V/v thông tin, báo cáo kết quả các nội dung sau giám sát, khảo sát của TTHĐND, các Ban của HĐND huyện.
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq52451266-UBND-VP.pdf