THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 103/HĐND-TTHĐ
Ngày : 02-11-2018
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : V/v triển khai thực hiện và báo cáo kết quả các nội dung sau giám sá, khảo sát của TT HĐND, các Ban HĐND huyện.
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5238103-HDND-TTHD.pdf