THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : TÀI LIỆU LÀM VIỆC VỚI XÃ TAM ĐẠI
Ngày : 05-11-2018
Người ký : UBND HUYỆN
Trích yếu : TÀI LIỆU LÀM VIỆC VỚI XÃ TAM ĐẠI VÀO NGÀY 08/11/2018; ĐỀ NGHỊ CÁC NGÀNH TẢI VỀ, NGHIÊN CỨU, THAM MƯU
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Báo cáo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5243Tam Dai.doc