THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 1249/UBND-VP
Ngày : 30-10-2018
Người ký : Lê Văn Ninh
Trích yếu : B/c kết quả triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên lĩnh vực VH-XH và Xây dựng kế hoạch hoạt động của ngành năm 2019
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq52311249-UBND-VP.pdf