THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 1252/UBND-VP
Ngày : 30-10-2018
Người ký : Nguyễn Đạo
Trích yếu : V/v báo cáo đánh giá tình hình xây dựng NTM trên địa bàn huyện trong thời gian qua, nhiệm vụ giải pháp đến cuối năm 2018 và kế hoạch năm 2019
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq52301252-UBND-VP.pdf