THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 66/TB-HĐND
Ngày : 25-10-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết luận của TT HĐND huyện về hoạt động giám sát của TĐB HĐND huyện về công tác triển khai cấp GCN QSDĐ sau dồn điền đổi thửa, đất lâm nghiệp, hợp thức hóa đất ở trên địa bàn huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Thông báo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq521366-TB-HDND.pdf