THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 152/VHTT
Ngày : 25-10-2018
Người ký : Ninh Quang Thạnh
Trích yếu : V/v đăng ký nâng cấp nhà VH
CQ phát hành : Phòng VH&TT
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5211scan0433.pdf