THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 91/NV
Ngày : 08-10-2018
Người ký : Hồ Lê Như Tuấn
Trích yếu : V/v Tham gia lớp học bồi dưỡng nâng cao kiến thức QLNN và kỹ năng nghiệp vụ về đất đai, môi trường cho công chức DC, XD, NN và TNMT cấp xã.
CQ phát hành : phòng nội vụ
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq5143scan0051.pdf