THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 35/BC-HĐND
Ngày : 24-09-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Kết quả hoạt động của HĐND huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Báo cáo
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq510535-BC-HDND.pdf