THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 33/GM-HĐND
Ngày : 07-09-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Dự kỳ họp thứ 9 -HĐND huyện khóa XI
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq506833-GM-HDND.pdf