THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 75/QĐ-HĐND
Ngày : 30-08-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : V/v thành lập Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND huyện về công tác triển khai cấp giấy CN quyền SD đất sau dồn điền đổi thửa, đất lâm nghiệp, hợp thức hóa đất ở trên địa bàn huyện (DS 2)
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Quyết định
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq502475-QD-HDND.pdf