THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 58/HĐND-VP
Ngày : 27-07-2018
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Thay đổi thời gian giám sát của Thường trực HĐND huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4906scan_0001.pdf