THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 763/UBND-TCKH
Ngày : 09-07-2018
Người ký : Nguyễn Tấn Văn
Trích yếu : V/v lập và gửi báo cáo giám sát
CQ phát hành : Phòng tài chính
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4859scan0365.pdf