THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 73/VHTT
Ngày : 13-06-2018
Người ký : Ninh Quang Thạnh
Trích yếu : V.v báo cáo thống kê số liệu các dịch vụ TDTT
CQ phát hành : Phòng VH&TT
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4787images.pdf