THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 601/UBND-VP
Ngày : 06-06-2018
Người ký : Lê Văn Ninh
Trích yếu : Thống nhất danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa huyện
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4771601-UBND-VP.pdf