THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 01/GM-HĐND
Ngày : 02-02-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Giao ban với các ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện và TT HĐND các xã,thị trấn
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Giấy mời
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq445601-GM-HDND.pdf