THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 10/HĐND-VP
Ngày : 26-01-2018
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : V/v đăng ký danh sách tham gia tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho Thường trực HĐND,các Ban HĐND cấp xã
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq443910-HDND-VP.pdf