THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 03/KH-HĐND
Ngày : 24-01-2018
Người ký : Đặng Vân
Trích yếu : Giám sát, khảo sát quý I,Quý II năm 2018 của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq443703-KH-HDND.pdf