THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 09/HĐND-VP
Ngày : 24-01-2018
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : V/v chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XI
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq442709-HDND-VP.pdf