THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 1150-CV/HU
Ngày : 05-01-2018
Người ký : Nguyễn Văn Ban
Trích yếu : V/v tăng cường khai thác tài liệu trên mạng
CQ phát hành : Văn phòng huyện ủy
Phân loại : Khác
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq43891150_05-01-2018 CV- TU.pdf