THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 30/UBND-PNV
Ngày : 10-01-2018
Người ký : Nguyễn Phi Thạnh
Trích yếu : Về việc thực hiện một số nội dung liên quan đến Luật tín ngưỡng, tôn giáo
CQ phát hành : phòng nội vụ
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4386Cong van so 30UBND -PNV va cong van so 1674SNV-BTG.rar