THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 03/VHTT
Ngày : 08-01-2018
Người ký : Ninh Quang Thạnh
Trích yếu : V/v triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2018
CQ phát hành : Phòng VH&TT
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4385scan0032.pdf