THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 03-TNMT
Ngày : 09-01-2018
Người ký : Phan Đình Thiện
Trích yếu : V/v Đôn đốc báo cáo kết quả đo đạc, chỉnh lý, cấp giấy CNQSD đất sau dồn điền đổi thửa và cấp giấy CNQSD đất, đất lâm nghiệp còn tồn tại ở các địa phương (Gửi UBND các xã, thị trấn)
CQ phát hành : Phòng Tài Nguyên Môi Trường
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4380Bieu bc Dat Lamnghiep,DD DT.xls