THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 04/UBND-NV
Ngày : 03-01-2018
Người ký : Nguyễn Phi Thạnh
Trích yếu : v/v Xây dựng nhật ký công vụ.
CQ phát hành : phòng nội vụ
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4367scan0102.pdf