THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 16/QĐ-UBND
Ngày : 03-01-2018
Người ký : NGUYỄN PHI THẠNH
Trích yếu : V/v phân công công việc các thành viên UBND huyện Phú Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Quyết định
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq436416-QD-UBND.pdf