THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 10/UBND-VP
Ngày : 03-01-2018
Người ký : NGUYỄN PHI THẠNH
Trích yếu : V/v ủy quyền giải quyết công việc
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq436310-UBND-VP.pdf