THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 17/NQ-HĐND
Ngày : 13-12-2017
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : V/v phê chuẩn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq431917-NQ-HDND.pdf