THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 235/HĐND-TTHĐ
Ngày : 12-12-2017
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : V/v chuẩn bị nội dung giải trình tại kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4297235-HDND-TTHD.pdf