THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 158/KH-UBND
Ngày : 14-11-2017
Người ký : Lê Văn Ninh
Trích yếu : Khảo sát đánh giá triển khai thực hiện nâng chuẩn NTM và KDC kiểu mẫu
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4201158-KH-UBND.pdf