THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 1530/UBND-VP
Ngày : 14-11-2017
Người ký : Nguyễn Tấn Văn
Trích yếu : V/v triển khai thực hiện Thông báo số 436/TB-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq41931530-UBND-VP.pdf