THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 1524/UBND-LĐTBXH
Ngày : 10-11-2017
Người ký : Lê Văn Ninh
Trích yếu : V/v chuyển hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với NCC và thân nhân
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq41911524-UBND-LDTBXH.pdf