THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 89/QĐ-VP
Ngày : 09-11-2017
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Ban hành quy chế làm việc của Văn phòng HĐND-UBND huyện Phú Ninh
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Quyết định
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq418889-QD - VP.pdf