THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 205/HĐND-VP
Ngày : 06-11-2017
Người ký : Phan Thanh Thám
Trích yếu : Đề nghị khen thưởng các tập thể,cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của HĐND huyện năm 2017
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4153205-HDND-VP.pdf