THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 06/TB-UBND
Ngày : 10-01-2014
Người ký : Nguyễn Hữu Bình
Trích yếu : Thông báo kết luận của đc Đặng Bá Dự - Phó CT UBND huyện tại Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 03 năm thực hiện CT MTQG XD NTM; nhiệm vụ giải pháp tổ chức thức hiện thời gian đến
CQ phát hành : VP HĐND-UBND huyện
Phân loại : Thông báo kết luận
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq413scan0392.pdf