THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 04/BCĐ
Ngày : 10-01-2014
Người ký : Võ Sinh
Trích yếu : V/v đề nghị khen thưởng phong trào "TDĐKXDĐSVH" năm 2013
CQ phát hành : Phòng VH&TT
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq410scan0389.pdf