THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 31/KH-HĐND
Ngày : 10-10-2017
Người ký : Đăng Vân
Trích yếu : Giám sát việc thực hiện kết luận sau giám sát của Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq405931-KH-HDND.pdf