THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 30/KH-HĐND
Ngày : 10-10-2017
Người ký : Đặng Vân
Trích yếu : Khảo sát thực hiện Nghị quyết số 107/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của HĐND huyện về phát triển sự nghiệp Truyền thanh-Truyền hình huyện Phú Ninh giai đoạn 2016-2020
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq405830-KH-HDND.pdf