THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 29/KH-HĐND
Ngày : 10-10-2017
Người ký : Đặng Vân
Trích yếu : Khảo sát về việc nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM trên lĩnh vực văn hóa
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq405729-KH-HDND.pdf