THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 28/KH-HĐND
Ngày : 10-10-2017
Người ký : Đặng Vân
Trích yếu : Khảo sát về công tác đào tạo nghề,giải quyết việc làm thực hiện chính sách giảm nghèo và giải quyết chế độ chính sách cho người có công với cách mạng
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Kế hoạch
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq405628-KH-HDND.pdf