THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 187/HĐND-VP
Ngày : 13-10-2017
Người ký : Nguyễn Thanh
Trích yếu : Thông báo thời gian giám sát các trường về việc thu,chi nguồn đóng góp của học sinh
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq4048187-HDND-VP.pdf