THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 83/VP
Ngày : 01-09-2017
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : Theo dõi tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ được UBND huyện giao tại Quyết định số 6664/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 và việc chấp hành chính và chế độ hội họp (lần thứ 8)
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq393583-VP.pdf