THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 82/VP
Ngày : 01-09-2017
Người ký : Nguyễn Hùng Linh
Trích yếu : V/v phân công trực Lễ Quốc Khánh ngày 02/9/2017
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq392982-VP.pdf