THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 05/NQ-HĐND
Ngày : 25-07-2017
Người ký : Bùi Võ Quảng
Trích yếu : Về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo,khuyến học,khuyến tài,xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017-2020,định hướng đến năm 2025
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Nghị quyết
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq387705-NQ-HDND.pdf