THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 26/HĐND-KTXH
Ngày : 09-08-2017
Người ký : Đặng Vân
Trích yếu : V/v làm việc với UBND xã Tam Dân
CQ phát hành : Văn thu HĐND
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq386026-HDND-KTXH.pdf