THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 703/UBND-VP
Ngày : 16-06-2017
Người ký : Nguyễn Phi Thạnh
Trích yếu : V/v kiểm tra, xử lý sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản QPPL
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3665703-UBND-VP.pdf