THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 697/UBND-VP
Ngày : 16-06-2017
Người ký : Nguyễn Phi Thạnh
Trích yếu : V/v thực hiện chỉ đạo của TTHU về cải cách thủ tục hành chính trong xây dựng cơ bản
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3655697-UBND-VP.pdf