THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số/ký hiệu : 687/UBND-VP
Ngày : 15-06-2017
Người ký : Nguyễn Phi Thạnh
Trích yếu : V/v tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
CQ phát hành : Văn thư HĐND-UBND huyện
Phân loại : Công văn
Hiệu lực : Còn
Toàn văn : 1/ vbpq3644687-TB-UBND.pdf